DODATKOWA REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+ DLA PRACOWNIKÓW WEINOE

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że ze względu na pozyskanie dodatkowych środków na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu Erasmus+ KA103HE 2017 (współpraca pomiędzy krajami programu, czyli państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Islandią, Liechtensteinem, Macedonią, Norwegią i Turcją), projektu 2017-1-PL01-KA103-036517 wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe do momentu wyczerpania środków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, to jest tych samych, jak dla roku akademickiego 2017/2018.
To znaczy, że nadal nie będzie konieczne przeprowadzanie w jednostkach Uniwersytetu Śląskiego kwalifikacji i tworzenie list zakwalifikowanych pracowników. Nie ma również limitów wyjazdów dla poszczególnych jednostek. Zatwierdzenie przez jednostkę macierzystą indywidualnego programu nauczania (Staff mobility for teaching – mobility agreement) lub indywidualnego programu szkolenia (Staff mobility for training – mobility agreement) oznacza zakwalifikowanie pracownika. Potwierdzeniem przyjęcia wyjazdu do realizacji pozostaje indywidualny program nauczania lub indywidualny program szkolenia zatwierdzony i podpisany przez pracownika, jednostkę macierzystą pracownika oraz uczelnię lub instytucję partnerską. Zatwierdzony i podpisany dokument należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą – Biurze Programu Erasmus. Przed wyjazdem wystarczy skan podpisanego przez wszystkie strony dokumentu lub wydruk skanu podpisanego przez wszystkie strony dokumentu. Pozostałe formalności i dokumenty niezbędne do podpisania umowy finansowej na wyjazd w ramach programu Erasmus+ KA103HE 2017 pozostają na razie bez zmian.
Uprzejmie przypominam, że wyjazdy dydaktyczne mogą być realizowane wyłącznie do uczelni partnerskich, z którymi zawarte zostały międzyuczelniane umowy o współpracy w ramach Erasmus+ KA103HE na rok akademicki 2018/2019, obejmujące wymianę dydaktyczną pracowników. Należy zachować limity wyjazdów przewidziane w poszczególnych umowach.
Wizyty szkoleniowe można realizować zarówno w uczelniach, jak i instytucjach innego rodzaju. Jeżeli instytucją przyjmującą jest uczelnia, musi ona posiadać ważną Kartę Erasmusa (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) i musi być z nią zawarta umowa o współpracy w ramach Erasmus+ KA103HE na rok akademicki 2018/2019, obejmująca wymianę szkoleniową pracowników. Możliwe jest zawarcie tej umowy w skróconej formie, przeznaczonej wyłącznie do realizacji wymiany szkoleniowej.
Minimalny okres pobytu w uczelni lub innej instytucji przyjmującej to 2 dni (bez dni podróży). Maksymalny okres dofinansowania – 5 dni.
Celem wizyty dydaktycznej jest zrealizowanie zajęć zatwierdzonych w indywidualnym programie nauczania (Staff mobility for teaching – mobility agreement), minimum 8 godzin.
Celem wizyty szkoleniowej jest uczestnictwo w szkoleniu dowolnego typu i zrealizowanie planu zatwierdzonego w indywidualnym programie szkolenia (Staff mobility for training – mobility agreement). W przypadku wyjazdów szkoleniowych zabroniony jest udział  w konferencji.
Poniżej oraz w załączeniu przesyłam zasady realizacji wyjazdów 2017/2018.
Uprzejmie przypominam, że dla rozliczenia wyjazdu niezbędne jest:
- dostarczenie po powrocie oryginału indywidualnego programu nauczania (Staff mobility for teaching – mobility agreement) lub indywidualnego programu szkolenia (Staff mobility for training – mobility agreement) z podpisami wszystkich stron,
- dostarczenie po powrocie oryginału imiennego potwierdzenia pobytu (confirmation of mobility) wystawionego  przez uczelnię lub instytucję przyjmującą i zawierającego informację o osobie realizującej mobilność, daty rozpoczęcia i zakończenia, typ mobilności oraz – w przypadku wyjazdów dydaktycznych – liczbę godzin przeprowadzonych zajęć,
- wypełnienie po powrocie ankiety on-line.
Ze względu na pozostające w dyspozycji Uniwersytetu Śląskiego dodatkowe środki w ramach projektu 2017-1-PL01-KA103-036517 możliwa jest realizacja więcej niż jednej wizyty szkoleniowej przez tego samego pracownika, w ramach tego samego roku akademickiego.
Wyjazdy w ramach projektu 2017-1-PL01-KA103-036517 realizowane będą do 31.05.2019 r. (najpóźniejsza data zakończenia pobytu) lub wyczerpania środków finansowych. Po zakończeniu projektu 2017-1-PL01-KA103-036517 rozpocznie się ralizacja w ramach Erasmus+ KA103HE 2018.
Z wyrazami najwyższego szacunku
Jarosław Gąsior