Nowy Kierunek na II stopień

PEDGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   Z ARTETERAPIĄ

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Zapraszamy na nowy autorski kierunek na studia II stopnia (magisterskie) zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne!!!
(specjalność: pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie z arteterapią)

KIERUNEK: PEDGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Z ARTETERAPIĄ

to jedyny taki kierunek w Polsce

Studia II stopnia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w różnych formach edukacji, rehabilitacji i opieki osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym  i  głębokim, sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających te procesy, szczególnie z wykorzystywaniem w pracy zasobów i możliwości zastosowania różnych metod i technik terapii przez sztukę. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (internatach specjalnych ośrodkach, domach pomocy społecznej i in.) i dziennej (warsztatach terapii zajęciowej, dziennych ośrodkach wsparcia i in.), organizacjach pozarządowych, więcej informacji w załaczniku.

Załączniki