O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością

O nauki zaangażowane –  w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością Ustroń 18-19 kwietnia 2016

Proponowany temat konferencji jest kontynuacją podjętych rozważań nad wątkami zaniedbanymi oraz koniecznymi w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych (Ustroń 2004), przemianami w kształceniu dzieci z upośledzeniami umysłowymi (Ostrava 2005), wątkami koniecznymi w procesie edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2006), kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Ostrava 2007), problemami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2008), równymi szansami w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami (Ostrava 2009), zagadnieniami edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2010), refleksjami nad współczesnymi trendami w pedagogice specjalnej (Ostrava 2011), zagadnieniami edukacji, socjalizacji i fizjoterapii w życiu osób niepełnosprawnych (Cieszyn 2012), oraz zagadnieniami edukacji inkluzyjnej (Ostrava 2013), konstruowaniem świata osób niepełnosprawnych – między zmianą faktyczną a pozorowaną (Ustroń 2014), aktualnymi problemami pedagogiki specjalnej w Republice Czeskiej i Polsce (Ostrava 2015).  

W trakcie kolejnej – już dwunastej – konferencji pragniemy skoncentrować dyskusję wokół rzeczywistej i możliwej roli interdyscyplinarnej wiedzy o niepełnosprawności w kreowaniu praktyk edukacyjnych, rehabilitacyjnych i społecznych. Zaangażowanie nauk (nie tylko pedagogiki specjalnej, ale także dyscyplin pokrewnych podejmujących problematykę niepełnosprawności) traktujemy jako angażowanie nauki nie tylko w proces diagnozowania rzeczywistości i konstruowania teorii / koncepcji (zwłaszcza tych wyprowadzonych z praktyki), ale także zaangażowania naukowców w zmianę sytuacji społecznej / edukacyjnej osób
z niepełnosprawnością. Proponowany temat wpisuje się w szeroko pojętą dyskusję nad rolą nauki w kreowaniu codzienności. Wszak rolą nauki (także pedagogiki specjalnej określanej mianem stosowanej) jest nie tylko wyjaśnianie i interpretowanie świata (osób z niepełnosprawnością), ale także zmienianie go.
Problematyka ta wydaje się szczególnie istotna w aspekcie permanentnego ignorowania głosu pedagogów w konstruowaniu edukacyjnej i socjalizacyjnej rzeczywistości osób
z niepełnosprawnością. Pragniemy zatem kontynuować problematykę codzienności osób
z niepełnosprawnością, podejmowanych społecznie działań na rzecz poprawy ich sytuacji – zarówno tych przynoszących rzeczywiste zmiany jak i tych pozorowanych, pozostawiających swoje ślady jedynie w licznych rozporządzeniach i pustych decyzjach na poziomie władz lokalnych i krajowych.
    Zdecydowaliśmy się na zaproponowanie szerokiego tematu konferencji z nadzieją skoncentrowania dyskusji wokół kilku grup tematycznych: roli interdyscyplinarnej wiedzy
w kreowaniu rzeczywistości osób z niepełnosprawnością, przemian nauk o niepełnosprawności
i ich skutków dla praktyk społecznych wsparcia oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością,
a także możliwych drogach transformacji edukacji uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego. Liczymy, że Państwa diagnozy oraz propozycje staną się inspiracją do promowania korzystnych rozwiązań praktycznych oraz demaskowania pozorowanych działań podejmowanych na rzecz osób obarczonych niepełnosprawnością zarówno w sferze publicznej jak niepublicznej.
Zaprezentowanie przez Państwa wystąpienia w formie artykułów, po pozytywnej opinii recenzentów, zamierzamy opublikować w kolejnych tomach czasopisma Problemy edukacji, socjalizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, czasopisma Edukacja międzykulturowa oraz w pracy zbiorowej.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
 • Zakład Pedagogiki Specjalnej
 • Ostrawská Univerzita v Ostravě
 • Pedagogická fakulta
 • Katedra speciální pedagogiky
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
 • Stowarzyszenie wsparcia Społecznego Feniks w Skoczowie

 

Komitet Naukowy Konferencji

 • Prof. dr hab. Jacek Błeszyński
 • Prof. dr hab. Maria Chodkowska
 • Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
 • Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
 • Prof. dr hab. Aniela Korzon
 • Prof. dr hab. Amadeusz Krause
 • Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
 • Prof. dr hab. Anna Nowak
 • Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 • Prof. dr hab. Adam Stankowski
 • Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz- Winnicki
 • Prof. dr hab. Janina Wyczesany
 • Prof. dr hab. Marzenna Zaorska

Zgłoszenie do uczestnictwa w konferencji wraz z propozycjami referatów prosimy nadsyłać (zgodnie z załączonym formularzem) w terminie do 31 stycznia 2016 na adres organizatorów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Zakład Pedagogiki Specjalnej, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62 z dopiskiem „KONFERENCJA” lub elektronicznie na adres: konfPS@wp.pl
Koszt uczestnictwa w Konferencji (z publikacją tekstu w monografii po uzyskaniu pozytywnej opinii) wraz z pakietem socjalnym wynosi 550 zł.
Wszelkie dodatkowe informacje o konferencji (miejsce, wpłaty za uczestnictwo, program) zostaną przesłane osobom zainteresowanym udziałem w komunikacie nr 2, w lutym 2016.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i czekamy na zgłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Sekretarze Konferencji:
Mgr Katarzyna Chrząszcz
Mgr Anna Wojtas

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii I Nauk o Edukacji w Cieszynie
Zakład Pedagogiki Specjalnej