POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CIESZYNIE INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO UZYSKANIA WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CIESZYNIE INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO UZYSKANIA WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
-   w szkole policealnej,
-   w kolegium,
-   w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
-   a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Wnioski przyjmowane są w PCPR do 10 października br.(w przypadku wniosków składanych drogą pocztową za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego).
Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:
·         posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
·         rozpocznie lub pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
·         posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu czyli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie,
·         aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
Druki dostępne są na stronie PCPR: http://pcprcieszyn.ox.pl/pilotazowy-program-aktywny-samorzad-w-2017-rokuoraz pod nr tel. 33 47 77 115